ม.พะเยา อันดับ 9 ของไทย จากการจัดอันดับโลก

แชร์ข่าวพะเยา

    ม.พะเยา อันดับ 9 ของไทย จากการจัดอันดับโลก โดย SCImago Institutions Rankings 2022

     มหาวิทยาลัยพะเยา ได้อันดับที่ 9 ของประเทศไทย ซึ่งได้ขยับจาก อันดับที่ 12 ในปี 2021  ในการจัดอันดับแบบภาพรวม Overall Rank จากการจัดอันดับโลกโดย SCImago Institution Rankings 2022 และเป็น อันดับที่ 678 ของอันดับโลก  ซึ่งมีการจัดอันดับการพิจารณาจากผลงาน 3 ด้าน ดังนี้

 1. ด้านงานวิจัย (Research) อยู่ในลำดับที่ 8 ของไทย และอยู่ในอันดับ 418 ของโลก

 2. ด้านนวัตกรรม (Innovation) อยู่ในลำดับที่ 7 ของไทย และอยู่ในอันดับ 397 ของโลก

 3. ด้านสังคม (Societal) อยู่ในลำดับที่ 14 ของไทย และอยู่ในอันดับ 245 ของโลก

 โดยผลการจัดอันดับองค์กรที่มีผลงานวิจัยระดับโลก ประจำปี 2022 นี้ มีองค์กรที่ได้รับการจัดอันดับโลกที่เป็นมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา องค์กรทั้งภาครัฐและองค์กรอื่น ๆ จากทั่วโลก ทั้งหมด 8,084 แห่ง แบ่งเป็นสถาบันการศึกษา 4,364 แห่ง ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาจากผลงาน 3 ด้าน ดังนี้

     1.ด้านงานวิจัย (Research) 50% โดยจะประกอบไปด้วยจำนวนเอกสารทางวิชาการ วารสาร งานวิจัย จำนวนการอ้างอิง จำนวนผู้เขียนที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของสถาบันนั้นๆ โดยอ้างอิงผลข้อมูลจาก Scopus

     2.ด้านนวัตกรรม (Innovation) 30% จะเป็นในด้านความรู้ที่เป็นนวัตกรรม สิทธิบัตร หรือผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์จากสถาบันที่อ้างถึงในสิทธิบัตร โดยพิจารณาข้อมูลมาจาก PATSTAT (Patent Statistical Database)

3.ด้านสังคม (Societal) 20% จะพิจารณาจาก ขนาดของเว็บ จำนวนหน้าเว็บที่เชื่อมโยงกับ URL ของสถาบัน จำนวนเครือข่าย (subnets) ที่เชื่อมโยงการเข้าถึงกับเว็บไซต์ของสถาบันนั้น และปริมาณเอกสาร และข่าวสารต่างๆ ของสถาบันที่เผยแพร่อยู่ใน social media

 SCImago Institutions Rankings (SIR) เผยแพร่ผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลก ประจำปี 2022 (Scimago Institutions Rankings 2021) ผ่านเว็บไซต์ https://www.scimagoir.com/  โดยปีนี้มีเพียง 28 มหาวิทยาลัยของไทยเท่านั้นที่ได้รับการจัดอันดับจาก SIR ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่ามีมาตรฐานและความน่าเชื่อถือสูงแห่งหนึ่ง และการจัดอันดับในแต่ละครั้ง จะบ่งบอกถึงความก้าวหน้า และการพัฒนาในกระบวนการ “การวิจัย” องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัยในประเทศไทย หรือแม้กระทั่งนักวิจัยในต่างประเทศที่สนใจศึกษาหาข้อมูลใหม่ ๆ ต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา