โรงพยาบาลพะเยา จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรและปัจฉิมนิเทศบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 7

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วยนายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คณะผู้บริหาร ทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยา ร่วมพิธีมอบสัมฤทธิบัตรและปัจฉิมนิเทศบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 7 โดย นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทแก่บัณฑิตแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2537

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพิ่มการผลิตแพทย์และกระจายไปสู่ชนบทมากยิ่งขึ้น 2.เพิ่มโอกาสแก่นักเรียนในชนบทให้ได้ศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ 3.พัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัย และ 4.พัฒนาระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาลศูนย์ และสถาบันสมทบ เป้าหมายผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท     ซึ่งในปีการศึกษา 2564 ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา มีนิสิตแพทย์สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 14 ราย โดยแพทย์หญิงกนกรส โคว้จิริยะพันธ์  ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 7A ศูนย์แพทย์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา