PEA พะเยา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

แชร์ข่าวพะเยา

       วันอังคารที่  12 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายสุพิน แก้วประเสริฐ  ผู้จัดการ PEA พะเยา นำผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยกิจกรรมในวันนี้ได้มีการทำความสะอาดบริเวณหน้าสำนักงานและภายในสำนักงาน เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับพนักงานทุกๆคนและได้มีส่วนร่วมกันในการทำความสะอาด พัฒนาพื้นที่สำนักงาน ปรับสภาพแวดล้อมภายในสำนักงาน ให้เกิดความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน สร้างบรรยากาศให้น่าอยู่ น่าทำงาน  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ

PEA  Brightness for Life   Quality : สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย


แชร์ข่าวพะเยา