สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน nSPHERE Pressurized Helmet หมวกควบคุมแรงดันลบ พร้อมอุปกรณ์ควบคุม ให้โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

ที่ ห้องประชุมกาสะลอง โรงพยาบาลพะเยา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน nSPHERE Pressurized Helmet หมวกควบคุมแรงดันลบ พร้อมอุปกรณ์ควบคุม ให้โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา จำนวน 60 ใบ โดย นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ แพทย์หญิงกัตติกา หาลือ นายแพทย์เชี่ยวชาญ เป็นประธานรับมอบ พร้อมด้วย นางสาวปนัดดา ตรีสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางประกาย สุทธธง รองผู้อำนวยการด้านพยาบาล และคณะร่วมพิธี โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อหมวกควบคุมแรงดันลบให้แก่โรงพยาบาลเพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยทรงเล็งเห็นถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ รับภาระในการดูแลผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับสถานพยาบาลต่างๆ ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล โดยเฉพาะเพื่อใช้ในผู้ติดเชื้อที่ต้องเข้ารับบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง อาทิ การฟอกไต ฟอกเลือด

นวัตกรรม nSPHERE Pressurized Helmet หมวกควบคุมแรงดัน (บวกและลบ) พัฒนาขึ้นโดยอาศัยแนวคิดประกอบง่าย ผลิตเร็ว ราคาไม่แพง จัดเป็นอุปกรณ์ส่วนบุคคลที่สามารถใช้งานได้สะดวก มีน้ำหนักเบาและสามารถนำอุปกรณ์ควบคุมกลับมาใช้ซ้ำได้สามารถนำไปใช้เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อของผู้ป่วยระหว่างการเดินทางมารักษายังโรงพยาบาล ตลอดจนลดความเสี่ยงติดเชื้อให้กับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย


แชร์ข่าวพะเยา