โรงพยาบาลพะเยา ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 4/2565

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 4/2565 ก่อนเข้าวาระการประชุม มีการไหว้พระสวดมนต์  และประธานแจ้งที่ประชุมรับทราบ ได้แก่  การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาใช้ควบคู่กับการให้บริการด้านสาธารณสุข เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและความรวดเร็วในการให้บริการ เช่น

1.พัฒนาโปรแกรมออกใบรับรองแพทย์สำหรับผู้ป่วยโควิด19  ที่สามารถออกจาก รพ.สต. ในเขตพื้นที่นั้น เพื่อเป็นการลดการแออัดในการเดินทางมารับบริการและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ

2. พัฒนาระบบการดึงข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาลของคนไข้ ในต่างโรงพยาบาล  โดยการขอความร่วมมือจาก รพช.และ รพ.ต่างจังหวัดในการเข้าถึงฐานข้อมูลของผู้ป่วย เป็นการช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยได้รวดเร็วแม่นยำมากขึ้น 

สำหรับการเตรียมพร้อมการฉีดวัคซีนเข็ม 3 กระตุ้น ให้กลุ่ม 608  เนื่องจากโควิด-19 จะเข้าสู่การโรคประจำถิ่น และการรักษาพยาบาล รวมถึงการสำรองยา เวชภัณฑ์ต่าง ๆ ให้พร้อม สิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันการติดเชื้อ ยังคงมาตรการส่วนบุคคล ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง งดรับประทานอาหารร่วมกัน หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด จะช่วยป้องกันโควิด 19 ได้ทุกสายพันธุ์ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ยังคงมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา