ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการทำการเกษตรของเกษตรกร ภูกามยาว

แชร์ข่าวพะเยา

     ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการทำการเกษตรของเกษตรกรตามโครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ กิจกรรมนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายอัชฌา  สุวรรณนิตย์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายพงศธร  ศรีชัย สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการทำการเกษตรของเกษตรกรตามโครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ กิจกรรมนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ในพื้นที่อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ได้แก่นางสาวอลิสา เรืองพิศาล เดิมได้ลาออกจากงานบริษัท มาทำการเกษตร เพื่อดูแลบิดา มารดา ในพื้นที่  14 ไร่  มีการจัดสรรพื้นที่เพื่อทำการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ หลายชนิด พืชหลักที่ทำตอนนี้คือ ปลูกดอกดาวเรืองและจำหน่ายกล้าพันธุ์ดาวเรือง และเป็นผู้รวบรวมดอกดาวเรืองจากลูกสวนในจังหวัดพะเยา เพื่อจำหน่ายให้กับคู่ค้าปากคลองตลาด กรุงเทพฯ


แชร์ข่าวพะเยา