ประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Meeting

แชร์ข่าวพะเยา

    ประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Meeting แนะนำ ติดตามการปฏิบัติงาน กิจกรรมกำกับ ดูแลตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ตามแผนปฎิบัติงานและงบประมาณ ปี พ.ศ.2565

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายพงศธร ศรีชัย สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Meeting แนะนำ ติดตามการปฏิบัติงาน กิจกรรมกำกับ ดูแลตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ ตามแผนปฎิบัติงานและงบประมาณ ปี พ.ศ.2565 โดยมีการซักซ้อมแนวทางประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง , การตรวจสอบบัญชีเงินรับฝากของสมาชิกรายใหญ่ 100 รายแรก , ชี้แจงระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดรายการในข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่ายคืนหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ พ.ศ.2565 , ซักซ้อมเรื่องการออกคำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์และรองนายทะเบียนสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน กำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์เกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามแผนที่กำหนด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา