รพ.พะเยา จัดกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

แชร์ข่าวพะเยา

โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” 2565

โรงพยาบาลพะเยา นำโดย นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565 และกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ  “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”  สืบสานสู่ 100 ล้านต้น  เพื่อแสดงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชนในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย และเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีของทุกคน กิจกรรมประกอบด้วยร่วมปลูกต้นไม้.จำนวน 11 ต้น เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว เพิ่มอากาศบริสุทธิ์ และลดมลพิษทางอากาศ ทำให้สิ่งแวดล้อมปลอดภัยและเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีของทุกคน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  และยึดหลักมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด ณ บริเวณหลังตึกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา