จังหวัดพะเยาประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19

แชร์ข่าวพะเยา

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 และประเมินสถานการณ์ ตามแผนการจัดการโรคโควิด19 เปลี่ยนผ่านสู่โรคประจำถิ่น จังหวัดพะเยา

ที่ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายศักดิ์ฤทธิ์  สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา  ครั้งที่ 10 / 2565 โดยมี นายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา และนายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาเข้าร่วมประชุม ในที่ประชุม  มีการประเมินสถานการณ์ ตามแผนการจัดการโรคโควิด19 เปลี่ยนผ่านสู่โรคประจำถิ่น จังหวัดพะเยา รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดย ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

ในที่ประชุมได้ร่วมพิจารณา 3 เรื่อง ดังนี้ 1.ความพร้อมในการเปิดจุดผ่านแดนถาวร บ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา  มีมติให้ แจ้ง ศบค.มท. ทราบความประสงค์ในการเปิดจุดผ่านแดนถาวร และซักซ้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการดำเนินงานตามมาตรการ การผ่อนคลายมาตรการในการเดินทางเข้า – ออก ของบุคคลผ่านช่องทางผ่านแดนทางบก  ตามแนวทางที่ ศบค.กำหนด 2. มาตรการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เข้า – ออกจังหวัดพะเยา มีมติยกเลิกคำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 1493/2564 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 และคำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 1963/2564 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564  ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป เพื่อให้การทำงานข้ามเขตจังหวัดเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 3.มีมติ เห็นชอบการขอยุบเลิกศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation ) ระดับอำเภอ  อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ตามที่ ศปก.อำเภอภูซางนำเสนอ


แชร์ข่าวพะเยา