พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำ 2564

แชร์ข่าวพะเยา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำ 2564 และพระราชทานพระพลังแผ่นดิน แก่ข้าราชการในจังหวัดพะเยา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำ 2564 และพระราชทานพระพลังแผ่นดิน แก่ข้าราชการในจังหวัดพะเยา ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมีนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564  เนื่องในโอกาสพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 โดยได้มีการประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ในปี 2564 ข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย มีจำนวน 9 ราย ประกอบด้วย  นายประพันธ์ เดชะบุญ นายปริญญา อินถา นายทศพร ยอดเมือง นางสาวณัฏฐา ชุมสุพรรณวารี  นางฉลวย หาลือ นางดอนคำ แก้วบุญเสริฐ นางอรวรรณ สกุลวัฒนะ นางสาวอุบลรัตน์ วิสุทธิ์นันท์ และจ่าสิบเอก วิริยะภูมิ จันทร์สุภาเสน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา