ประเพณีบุญบั้งไฟอีสานล้านนาบ้านภูเงิน-โพธิ์ทอง

แชร์ข่าวพะเยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ปืม  อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่ปืม  จัดประเพณีบุญบั้งไฟ  รวมพลคนอีสานล้านนา บูชาท้าวผาแดง และนางไอ่ เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามของชาวอีสานที่มาอาศัยอยู่ในพื้นที่ล้านนา และเชื่อว่าการประกอบพิธีดังกล่าวเสมือนการขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล โดยมีประชาชนและชาวอีสานที่มาอาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือร่วมงานคับคั่งโดยได้รับเกียรติจากนายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟอีสานล้านนาบ้านภูเงิน-โพธิ์ทอง นายฐิติวัชร์ ตันตละ ส.อบจ.อำเภอเมืองพะเยา เขต 1กล่าวรายงาน

ขบวนแห่บั้งไฟที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงาม รวมทั้งท้าวผาแดงและนางไอ่ ตลอดทั้งขบวนแห่ของชาวอีสานที่แต่งตัวหลากหลาย ทั้งตลก และบอกเล่าถึงวิถีชีวิตชาวอีสาน ถูกนำมาร่วมงาน  รวมพลคนอีสานล้านนา บุญบั้งไฟ บ้านภูเงิน-บ้านโพธิ์ทอง บูชาพญาแถน ท้าวผาแดงและนางไอ่ ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ปืม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่ปืม   อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จัดขึ้นที่บริเวณลานอเนกประสงค์ของหมู่บ้านภูเงิน-บ้านโพธิ์ทอง ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวอีสาน ที่มาอาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนานและเป็นประเพณีที่ดีงามที่ชาวอีสาน เชื่อว่าจะก่อให้เกิดสิริมงคลต่อตนเองและชุมชน รวมทั้งให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล พืชผลทางการเกษตรจะเจริญงอกงาม และถือเป็นหนึ่งในฮีตสิบสองเดือนของชาวอีสาน โดยมีการจุดบั้งไฟ เพื่อบูชาเทพยาดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหรือที่ชาวอีสานเรียกว่า พญาแถน ซึ่งมีความเชื่อว่า พญาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ทำให้พืชพันธ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์

       โดยกิจกรรมในงานได้จัดให้มีขบวนแห่บุญบ้องไฟ ท้าวผาแดงและนางไอ่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวอีสานที่สวยงาม การแต่งตัวที่เป็นแบบฉบับของชาวอีสาน และการแสดงวิถีชีวิตของชาวอีสาน ซึ่งมีประชาชนทั่วไปและชาวอีสานเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง


แชร์ข่าวพะเยา