โรงพยาบาลพะเยา ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 5/2565

แชร์ข่าวพะเยา

โรงพยาบาลพะเยา ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 5/2565 นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 5/2565 ก่อนเข้าวาระการประชุม มีการไหว้พระสวดมนต์ และประธานแจ้งที่ประชุมรับทราบ ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาใช้ควบคู่กับการให้บริการด้านสาธารณสุข เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและความรวดเร็วในการให้บริการ

เช่น

1. เขตสุขภาพที่ 1 มีนโยบายพัฒนาระบบ e-office ดังนั้นในอนาคตการรับ-ส่งเอกสาร ระหว่างโรงพยาบาลและเขตสุขภาพจะเข้าสู่ระบบเปเปอร์เลสมากขึ้น

2. พัฒนาทีมไอที ของหน่วยงานด้วยการส่งตัวแทนของแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมประชุมพัฒนาระบบ IT ในทุกๆวันพฤหัสบดีเวลา 13:00 น ถึง 14.00 น ณ ห้องประชุม 1 อาคารผู้ป่วยนอก

3. ปรับเพิ่มค่าจ้างให้กับพนักงาน กระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

4. ยกเลิกการกักตัว ผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีความเสี่ยงสูง แต่ให้ผู้ป่วย แยกตัวออกจากบุคคลใกล้ชิดและเพื่อนร่วมงาน

5. เตรียมแผนสำรอง เพื่อรองรับการขาดแคลนน้ำประปา ซึ่งอยู่ในขั้นตอนพิจารณาซื้อท่อดูดน้ำดิบเพิ่ม

6. มอบหมายกลุ่มอำนวยการสำรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงเสียหายจากกรณีไฟฟ้ากระชาก

7. มอบหมายรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารดำเนินการจัดทำกล่องสื่อสารถึงผู้อำนวยการโดยเริ่มต้นในสามจุดให้บริการคือ 1 บริเวณหน้าศูนย์จ่ายกลาง 2 บริเวณ OPD 3 บริเวณ ER เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการได้แสดงความคิดเห็นถึงผู้อำนวยการโดยตรง

8. เตรียมงานเกษียณอายุราชการประจำปี 2565 ซึ่งปีนี้โรงพยาบาลพะเยามีผู้เกษียณอายุทั้งสิ้น 26 คน

9. เน้นย้ำเรื่องการรับมอบหรือตรวจรับพัสดุมิให้รับของนอกเวลาราชการหรือนัดตรวจรับหลัง 15.00 น.เป็นอันขาดเพื่อป้องกันการทุจริต

10. มอบหมายนโยบายพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น แก่ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยาและฝ่ายการพยาบาล

สำหรับการเตรียมพร้อมการฉีดวัคซีนเข็ม 3 กระตุ้น ให้กลุ่ม 608 เนื่องจากโควิด-19 จะเข้าสู่การโรคประจำถิ่น และการรักษาพยาบาล รวมถึงการสำรองยา เวชภัณฑ์ต่าง ๆ ให้พร้อม สิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันการติดเชื้อ ยังคงมาตรการส่วนบุคคล ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง งดรับประทานอาหารร่วมกัน หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด จะช่วยป้องกันโควิด 19 ได้ทุกสายพันธุ์ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ยังคงมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา