เร่งระดมพัฒนาฟื้นฟูกว๊านพะเยาหลังเสื่อมโทรม

แชร์ข่าวพะเยา

     จังหวัดพะเยาเร่งระดมพัฒนาฟื้นฟูกว๊านพะเยา ด้วยการขุดลอกตามโครงการพัฒนาฟื้นฟูกว๊านพะเยา ในวงเงิน 2,100 ล้านบาท หลังสภาพกว๊านพะเยา เกิดการเสื่อมโทรมและมีการทับถมของตะกอนดินเศษสวะ จนเกิดการตื้นเขินและรับน้ำได้อย่างไม่เต็มที่ โดยคาดว่าหากโครงการแล้วเสร็จจะสามารถรองรับน้ำได้เพิ่มอีก 6.5 ล้านลูกบาศก์เมตร

เครื่องจักรกลจำนวนมาก เริ่มระดมเข้าทำการขุดลอกกว๊านพะเยาบริเวณฝั่งทิศตะวันตก ในพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม และตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หลังเกิดสภาพตื้นเขินและถูกตะกอนดินเศษสวะ เข้าทำการทับถม จนทำให้สภาพกว๊านพะเยา เกิดการสุดโทรม โดยล่าสุดทางจังหวัดพะเยาได้รับงบประมาณในการเข้าดำเนินการพัฒนาและฟื้นฟูกว๊านพะเยา ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 2,100 ล้านบาท ในระยะเวลาการสิ้นสุดโครงการในปี 2570 โดยมีแผนการดำเนินการจำนวน 3 แผนงานใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย แผนการพัฒนากว๊านพะเยา ซึ่งจะมีกิจกรรมงานขุดลอกคลองระบายน้ำบริเวณโดยรอบกว๊านพะเยา อาคารบังคับน้ำ 18 แห่ง อาคารท่อลอด ถนนจำนวน 41 แห่ง ทำนบดินรอบกว๊านพะเยา สำหรับแผนงานที่ 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำฝั่งพื้นที่ตอนบนของกว๊านพะเยา ซึ่งจะมีกิจกรรมการพัฒนาลำน้ำสาขา 14 สาขา ที่ไหลลงสู่กว๊านพะเยา สำหรับแผนงานที่ 3 จะเป็นโครงการเพิ่มแหล่งน้ำและระบบระบายน้ำกว๊านพะเยา ด้านท้ายของกว๊านพะเยา โดยกิจกรรมจะมีการปรับปรุงระบบคลองส่งน้ำ จำนวน 45 สาย ฝายทดน้ำ จำนวน 3 แห่ง แก้มลิงพร้อมอาคารประตูระบายน้ำ 1 แห่ง โรงงานสูบน้ำโดยสถานีสูบน้ำไฟฟ้า จำนวน 3 แห่ง ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มต้นในการที่จะเข้าทำการขุดลอกในเฟสแรกบริเวณกว๊านพะเยาในวงเงินงบประมาณ 41 ล้านบาท โดยมีพื้นที่การขุดลอกประมาณ 400 ไร่ ซึ่งคาดว่าจะสามารถใช้การได้ในห้วงเดือนกันยายน 2565 นี้

    ด้วยนายวัชระ ลิ้มวิเศษศิลป์  นายช่างชลประทานอาวุโส หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประธานจังหวัดพะเยา ระบุว่า สำหรับกว๊านพะเยาดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของคนจังหวัดพะเยา ซึ่งขณะนี้ชลประทานจังหวัดพะเยาได้รับจัดสรรงบประมาณในการเข้าดำเนินการพัฒนาและฟื้นฟูกว๊านพะเยาในวงเงิน  2,100 ล้านบาทนั้น ซึ่งจะมีกิจกรรมในการดำเนินการและแผนงานอยู่ 3 แผนงานใหญ่ ในส่วนของการเริ่มต้นในขณะนี้ก็จะเป็นการขุดลอกกว๊านพะเยาเป็นอันดับต้นๆจากนั้นก็จะมีการพัฒนาในเรื่องของลำน้ำสาขาที่อยู่ด้านบนที่ไหลลงสู่กว๊านพะเยา ตลอดจนถึงส่วนปลายน้ำกว๊านพะเยา ก็จะมีการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงให้กว๊านพะเยาสามารถที่จะกักเก็บน้ำได้จำนวนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งภูมิทัศน์ของกว๊านพะเยาก็จะกลับคืนสู่ธรรมชาติที่สวยงาม โดยคาดว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็จะมีการระดมเข้าทำการขุดลอกเพื่อให้พื้นที่เบื้องต้นตรงนี้สามารถที่จะเก็บน้ำได้ในช่วงฤดูฝนนี้ และจะขยายพื้นที่การขุดลอกบริเวณโดยรอบกว๊านพะเยาฝั่งทิศตะวันตก ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดซึ่งจะทำให้กว๊านพะเยาสามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้นมาอีก 6.5 ล้านลูกบาศก์เมตร จากเดิมที่มีความจุ 55 ล้านลูกบาศก์เมตร ก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ 61 ล้านลูกบาศก์เมตร


แชร์ข่าวพะเยา