ฝึกอบรมการใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตร

แชร์ข่าวพะเยา

ฝึกอบรมการใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตร/การพัฒนาผลิตภัณฑ์/การทำสื่อประชาสัมพันธ์และการวางแผนการตลาด

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายพงศธร ศรีชัย สหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้กลุ่มเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นำโดย นางอุษา เครือสาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน จัดการฝึกอบรมการใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตร/การพัฒนาผลิตภัณฑ์/การทำสื่อประชาสัมพันธ์และการวางแผนการตลาด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา (สาขาบ้านต๊ำ) อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 3 วัน คือระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2565 เพื่อพัฒนาสินค้าข้าวของสหกรณ์ ให้ครบวงจร การอบรมในครั้งนี้มีเป้าหมายประกอบด้ว


แชร์ข่าวพะเยา