รพ.พะเยา ประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์

แชร์ข่าวพะเยา

โรงพยาบาลพะเยา ประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ เตรียมพร้อมรับการตรวจราชการระดับกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 รอบที่ 2 จังหวัดพะเยา  

ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา  นพ.ธวัชชัย  ปานทอง   ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพะเยา  ประธานในการประชุม พร้อมด้วย พญ.วิราวรรณ  ศรีงามวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ  ร่วมประชุม นำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์  เตรียมพร้อมรับการตรวจราชการระดับกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1  รอบที่ 2 จังหวัดพะเยา : รพ.พะเยา  เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ของโรงพยาบาลพะเยา  ไตรมาส 3 รอบ 8 เดือน (ตุลาคม 2564 – พฤษภาคม 2565) และเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการระดับกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่1 รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 

ซึ่งมีกำหนดการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดพะเยา ในช่วงวันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2565  โดยในวันที่ 14 มิถุนายน.2565  มีผู้รับผิดชอบประเด็นงาน  โครงการราชทัณฑ์ปันสุข   กัญชาทางการแพทย์ ระบบสุขภาพปฐมภูมิ  สุขภาพจิต สุขภาพวัยทำงาน (NCDs DM/HT)  สุขภาพ ผู้สูงอายุ การเงินการคลังสุขภาพ /ศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ ระบบข้อมูลสารสนเทศ การดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข ในโรงพยาบาลพะเยา นำเสนอผลการดำเนินงานตามแผน/มาตรการดำเนินงาน และผลงานตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด   มีคุณสุรีย์ภรณ์  เลิศวัชรสกุล  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ด้านส่งเสริมพัฒนา  และทีมผู้รับผิดชอบประเด็นงานของสสจ.พะเยา ร่วมรับฟังการนำเสนอและแลกเปลี่ยน ให้ข้อคิดเห็น ในการพัฒนาการดำเนินงาน


แชร์ข่าวพะเยา