เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด ร่วมต้อนรับ ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย และคณะ

วันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พร้อมด้วยนายแพทย์ชัชวาลย์ ต่อสกุล ประธานกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย และคณะเจ้าหน้าที่  เข้าพบและเยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นพร้อมทั้งรับทราบปัญหา ความต้องการ และทำความเข้าใจในการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานกับสมาคม โดย นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด (อุปนายกคนที่ 3 และกรรมการสมาคมประจำศูนย์ประสานงาน คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการของ สสธท.และ กสทธ.) พร้อมด้วย นางนันทวรรณ ปกรฤกษ์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยาจำกัด คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 23 และฝ่ายจัดการ ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด


แชร์ข่าวพะเยา