มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนายชินพันธ์ รตนเครือคำฝั้น

แชร์ข่าวพะเยา

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต นายชินพันธ์ รตนเครือคำฝั้น

วันที่ 18 มิถุนายน 2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย และ กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสทธ.) นำโดย นายแพทย์ชัชวาล ต่อสกุล ประธานกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต นายชินพันธ์ รตนเครือคำฝั้น โดย นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด (อุปนายกคนที่ 3 และกรรมการสมาคมประจำศูนย์ประสานงาน คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการของ สสธท.และ กสทธ.) มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 2,010,020.90 บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นยี่สิบบาทเก้าสิบสตางค์)

ในนาม สสธท./กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวสมาชิก มา ณ โอกาสนี้


แชร์ข่าวพะเยา