รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเปิดงานงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน

แชร์ข่าวพะเยา

     นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม เปิดงานงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนครั้งที่ 31 จังหวัดพะเยา และยุติธรรมพบประชาชน

วันที่ 20 มิถุนายน 2565ที่หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยานายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดงานงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนครั้งที่ 31 จังหวัดพะเยา และยุติธรรมพบประชาชน พร้อมมอบนโยบายเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน โดยมีนายเรืองศักดิ์  สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวรายงานและต้อนรับ

   ตามที่รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้ “ปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน” รวมทั้งได้กำหนดประเด็นต่าง ๆ  ในการแก้ไขปัญหา  อาทิ การแก้ไขปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  การแก้ไขปัญหาหนี้เช่าซื้อรถยนต์  และจักรยานยนต์ / การแก้ไขปัญหาบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล  การปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมให้เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สิน  เป็นต้น  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดี  จึงได้บูรณาการร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  (กยศ.) และสถาบันการเงิน  จัดกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนทั่วประเทศ ขึ้นได้รับความร่วมมือจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และสถาบันการเงินอีก 11 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย / บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)  บริษัท บริหารสินทรัพย์เจ จำกัด บริษัท เคบีเจ แคปปิตอล จำกัด ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  และบริษัทเชนลิสซิ่ง จำกัด รวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและกรมการขนส่งทางบกที่เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยในงานดังกล่าว รวมทั้งได้เชิญลูกหนี้ เข้าร่วมงานทั้งสิ้น จำนวน 6,256 ราย ราคาทุนทรัพย์ เป็นเงิน 589 บาทนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการมอบเงินเยียวยาแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา จำนวน 5 ราย  เป็นเงินทั้งสิ้น 428,714  บาท มอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน  จำนวน 8 ศูนย์  มอบป้ายศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน จำนวน 1 ป้าย  มอบบัตรประจำตัวประชาชน แก่บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนของจังหวัดพะเยา จำนวน 4 ราย  มอบเงินผู้เสียหายที่ได้รับการไกล่เกลี่ยค่าสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 จำนวน 3 ราย  รวมถึงการจัดบูธกิจกรรมให้บริการต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานราชการกระทรวงต่างๆในพื้นที่จังหวัดพะเยา ตลอดจนหน่วยงานภาคีเครือข่าย สถาบันการศึกษา และสถาบันทางการเงิน  พร้อมให้ความรู้และบริการแก่ผู้ร่วมงานด้วย


แชร์ข่าวพะเยา