โรงพยาบาลพะเยา ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 6/2565

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 20 มิถุนายน  2565  เวลา 13.00 น. นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ บริหารครั้งที่ 6/2565 ก่อนเข้าวาระการประชุม มีการไหว้พระสวดมนต์ และประธานแจ้งที่ประชุมรับทราบ ได้แก่ 

1.  การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์

 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายปลดล็อคกัญชาเสรี  แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ทางการแพทย์เท่านั้น ยังมิได้อนุญาตให้ใช้เพื่อการสันทนาการแต่อย่างใด  หลังจากมีการอนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อสุขภาพได้นั้น  พบว่ากัญชาอาจส่งผลข้างเคียงต่อเด็ก  เยาวชน  และสตรีตั้งครรภ์  ดังนั้นจึงเห็นควรแจ้งให้ทุกร้านค้าสวัสดิการในโรงพยาบาลพะเยาขึ้นป้ายร้านปลอดกัญชา  เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชน  ทั้งนี้หากพบผู้ป่วยที่มีอาการที่สาเหตุมาจากกัญชาให้ซักประวัติให้ละเอียด  อาจให้ทานขนมหวานหรือน้ำหวานเพื่อช่วยบรรเทาอาการเบื้องต้น  และร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้กัญชาให้มากยิ่งขึ้น

2.  การบริหารจัดการเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโควิด 19

 รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิดเข็มที่ 3  แม้ว่าสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโควิดจะผ่อนคลายลงมากแล้ว  แต่กระทรวงสาธารณสุขยังคงมีนโยบายฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิดเข็มที่ 3ให้กับประชาชน  โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 60 ของจำนวนประชากร  ดังนั้นจึงมอบหมายให้กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิช่วยรณรงค์ให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนที่รับผิดชอบ  และมอบหมายให้บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลพะเยาประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มารับบริการทุกกลุ่มวัยให้รับวัคซีนป้องกันโควิดเข็มที่ 3  ให้ได้ตามเป้าหมาย

3. การป้องกันโรคไข้เลือดออก       จากการประเมินสถานการณ์โรคไข้เลือดออกประจำปีพบว่า  อาจมีการระบาดหนัก  หลังจากพบผู้ป่วยไข้เลือดออกรายแรก  ประจำปีพ.ศ. 2565  เมื่อวันที่ 14  พฤษภาคม 2565  มู่ที่ 8  ตำบลจำป่าหวาย  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  ดังนั้นจึงมอบหมายภารกิจด้านบริการปฐมภูมิดำเนินการรณรงค์ป้องกัน  และมอบหมายรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารดำเนินการวางแผนฉีดพ่นยากันยุงภายในบริเวณโรงพยาบาลพะเยารวมถึงบริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยาด้

4.กำหนดตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ  รอบที่ ๒

 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1  ได้กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565จังหวัดพะเยา ในวันที่ 28 -1 กรกฏาคม  2565  จึงแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณต่างๆให้ถูกต้องเรียบร้อย

5.  การให้บริการรักษาผู้ป่วยวิกฤต  กรณีติดเชื้อไวรัสโควิด 19

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยามีนโยบายให้บริการรักษาผู้ป่วยวิกฤต (Emergency) ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด19  โดยมีแนวทางให้ซักประวัติผู้ป่วยโดยละเอียด  หากผู้ป่วยติดเชื้อได้รับการประเมินว่าเป็นผู้ป่วยวิกฤตให้ดำเนินการรักษาอย่างเร่งด่วน  ทั้งนี้มอบหมายให้กลุ่มงานวิสัญญีทบทวนแยกประเภทผู้ป่วยที่ต้องรักษาแบบไม่เร่งด่วน (Elective case)  ซึ่งติดเชื้อไวรัสโควิด 19  หากสามารถเลื่อนการผ่าตัดได้  ให้ดำเนินการแจ้งผู้ป่วยพักรักษาแบบ HI/CI ให้หายก่อน  แล้วจึงค่อยนัดมาทำการผ่าตัดในภายหลัง

6.  เตรียมข้อมูลสำหรับรับการประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองสถานพยาบาล

 ตามที่โรงพยาบาลพะเยา  จะได้รับการประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองสถานพยาบาล (Re-Accreditation) ครั้งที่ 5 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)  จึงฝากให้หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์  และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพะเยาทุกคน  ร่วมทบทวนประเมินสถานการณ์ทางการเงินหลังจากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโควิด 19 ผ่อนคลายลงมากขึ้น  เพื่อเป็นแผนการบริหารโรงพยาบาลพะเยาในอนาคต  เน้นย้ำยังเข้มมาตรการ สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะ ห่าง และ Universal Vaccination ฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม และสื่อสารทุกภาคส่วนร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมให้ประชาชนสามารถดำเนิน ชีวิตร่วมกับโควิดได้ (Living with COVID) “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ยังคงมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา