ประชุมคณะกรรมการ ศจพอ.เชีนงม่วน ครั้งที่ 6/2565

แชร์ข่าวพะเยา

อำเภอเชียงม่วน โดยศูนย์บริหารการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเชียงม่วน (ศจพ.อ.เชียงม่วน) ได้จัดประชุมคณะกรรมการ​ ศจพอ.เชีนงม่วน ครั้งที่ 6/2565

 ในวันพุธที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 โดยมีว่าที่ร้อยโท บำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานการประชุม ในที่ประชุมมีการรายงานผลความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ เป็นรายมิติ ดังนี้

1.มิติสุขภาพ รายงานโดยสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน

2.มิติความเป็นอยู่ รายงานโดยปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

3.มิติการศึกษา รายงานโดย กศน.อำเภอเชียงม่วน

4.มิติรายได้ รายงานโดยพัฒนาการอำเภอเชียงม่วน เทศบาลตำบลเชียงม่วน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง องค์การบริหารส่วนตำบลสระ

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา       🍃 ในการนีั นางวนิดา สิงห์แก้ว พัฒนาการอำเภอเชียงม่วน ร่วมประชุมและรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานขจัดความยากจนฯ ในมิติรายได้ ให้ที่ประชุมรับทราบ


แชร์ข่าวพะเยา