สหกรณ์จังหวัดพะเยา สอบทานยืนยันยอดหุ้น ยอดเงินฝาก ยอดหนี้สมาชิก

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์จังหวัดพะเยา สอบทานยืนยันยอดหุ้น ยอดเงินฝาก ยอดหนี้สมาชิกเพื่อตรวจสอบความมีอยู่จริงและความถูกต้องระหว่างยอดเงินฝากของสมาชิกตามสมุดบัญชีกับข้อมูลทางบัญชีของสหกรณ์ ตามแนวทางที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายพงศธร ศรีชัย สหกรณ์จังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้นางสาวสุนทรี อริยะ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ เข้าสอบทานยืนยันยอดหุ้น ยอดเงินฝาก ยอดหนี้สมาชิกเพื่อตรวจสอบความมีอยู่จริงและความถูกต้องระหว่างยอดเงินฝากของสมาชิกตามสมุดบัญชีกับข้อมูลทางบัญชีของสหกรณ์ ตามแนวทางที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องหรือเสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก และเข้าร่วมโครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิก เพื่อร่วมรับฟังปัญหาของสมาชิกสหกรณ์ และให้คำแนะนำสหกรณ์ดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา จำกัด ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ และห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรแม่กา


แชร์ข่าวพะเยา