โรงพยาบาลพะเยา โครงการประชุมวิชาการ

แชร์ข่าวพะเยา

โรงพยาบาลพะเยา โครงการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “บริการดีมีคุณธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “บริการดีมีคุณธรรม”โรงพยาบาลพะเยา ปีงบประมาณ 2565 “ จัดโดย งานกิจกรรมพิเศษกลุ่มภาระกิจการพยาบาล วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางจริยธรรมของพยาบาลโรงพยาบาลพะเยา นำความรู้ด้านกฎหมายมาใช้ในการให้บริการด้านสุขภาพและเพื่อสร้างคุณค่าพยาบาล ให้กับ บุคลากรทางการพยาบาล หัวหน้าสาขา หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 70 คน ร่วมรับฟัง

การบรรยายวิชาการในหัวข้อ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องในการให้บริการด้านสุขภาพ ปัญหากฎหมายและจริยธรรมการปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลของรัฐที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพ กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญาและกฎหมายอื่น ๆ ที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ ประเด็นจริยธรรมกับข้อร้องเรียน พร้อมทั้งมอบรางวัลคนดีศรีกลุ่มการ “เสียสละ มีน้ำใจกับผู้ร่วมงาน มีจิตบริการ” วิทยากร อาจารย์นครินทร์ นันทฤทธิ์ และ อาจารย์พร บุญมี จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชะนีพะเยา กล่าวรายงาน โดย นางประกาย สุทธธง รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ณ ห้องประชุม 7A ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา