สหกรณ์จังหวัดพะเยาฝึกอบรมการคัดเกรดคุณภาพผลไม้

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์จังหวัดพะเยาฝึกอบรม การคัดเกรดคุณภาพผลไม้และการบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต รุ่นที่ 3งบประมาณของจังหวัดพะเยา พ.ศ.2565

    วันที่ 28 มิถุนายน2565 นายพงศธร ศรีชัย สหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม การคัดเกรดคุณภาพผลไม้และการบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต รุ่นที่ 3 งบประมาณของจังหวัดพะเยา พ.ศ.2565 ซึ่งเป็นการฝึกอบรม การคัดเกรดคุณภาพลำไยโดยได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ไปรษณีย์จังหวัดพะเยา เกษตรผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการคัดเกรดคุณภาพลำไย มาถ่ายทอดความรู้มาตรฐานการคัดเกรดคุณภาพลำไย หลักการและเทคนิคการบรรจุภัณฑ์ แนวทางการกระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติการคัดเกรดคุณภาพลำไยโดยมีเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมเป็นสมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในพื้นที่อำเภอจุน อำเภอภูกามยาวและอำเภอดอกคำใต้ จำนวน  50 ราย ณ สหกรณ์การเกษตรจุนจำกัด


แชร์ข่าวพะเยา