มพ.อบรม “การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่”

แชร์ข่าวพะเยา

หน่วย RUSID คณะ ICT อบรม “การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” สาธิตการบินสำรวจ และกระบวนการสร้างแผนที่จากโดรน

          เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 หน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (RUSID) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านอากาศยานไร้คนขับเพื่อการทำแผนที่ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานการบินสำรวจ และกระบวนการสร้างแผนที่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว หัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมฯ จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมฯ

          ภายในกิจกรรมมีวิทยากรจากบริษัท พาลาโดรน ดิสทริบิวชั่น จำกัด มาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อากาศยานไร้คนขับ การนำเสนอเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับและน้ำหนักขึ้นบิน พร้อมทั้งสาธิตการบินอากาศยานไร้คนขับ หลังจากนั้นจะเป็นการทำ Work shop การอบรมกระบวนการทำแผนที่ ทั้งการสร้างแผนที่แบบ 2 มิติ, การสร้างเส้นชั้นความสูง, การสร้างภาพตัดขวางและแนวยาว, การสร้างแผนที่แบบ 3 มิติ การฝึกและแข่งขันใช้เครื่องจำลองการบิน และการใช้งานอากาศยานไร้คนขับพร้อมแว่น FPV Goggles ซึ่งมีบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา คณาจารย์ และนิสิตที่สนใจเข้าร่วมอบรม กว่า 100 คน

            ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นโครงการบริการวิชาการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสู่เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่น ตลอดจนนิสิตที่สนใจ โดยนำสมาชิกและนักวิจัยในหน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ ให้การบริการวิชาการและให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศถ่ายทอดสู่องค์กรส่วนท้องถิ่น ให้เห็นถึงความก้าวหน้าและประโยชน์ของวิทยาการด้านนี้ที่มีต่อการทำแผนที่ และการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น เช่น การทำแผนที่อาคารโรงเรือน ที่อยู่อาศัย และการทำแผนที่ภาษีที่ดิน


แชร์ข่าวพะเยา