ประชุมทบทวน กำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19

แชร์ข่าวพะเยา

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ประชุมทบทวน ปรับปรุงคำสั่ง กำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดพะเยา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ที่ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 11 / 2565 โดยมี นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา

ในที่ประชุม ได้นำเสนอการเตรียมพร้อมด้านต่างๆ ตามแผนการจัดการโรคโควิด 19  เปลี่ยนผ่านสู่โรคประจำถิ่น ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 และกำหนดมาตรการวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3 )  โดยประชาชน อายุ 12 ปีขึ้นไป ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็ม ร้อยละ 60 และจากสถานการณ์การได้รับวัคซีนโควิดของประชาชนจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ประชาชนได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น จำนวน 153,505 คน  คิดเป็นร้อยละ 35.87 ของประชาชนจังหวัดพะเยา หากความครอบคลุมการได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น ไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด  จะทำให้ประชาชนเสียโอกาสในการดำเนินกิจกรรม กิจการต่างๆ  รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและการพัฒนาของจังหวัดในภาพรวม และจังหวัดพะเยา ได้กำหนดสัปดาห์รณรงค์ ระหว่างวันที่  27 มิถุนายน  – 1 กรกฎาคม 2565 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรับบริการวัคซีนได้อย่างครอบคลุม

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาได้พิจารณาทบทวน ยกเลิก ปรับปรุงคำสั่งและกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดพะเยา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีมติ ดังนี้ เห็นชอบให้กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคฯ ให้สอดคล้องกับการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ ตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศกำหนด โดยกำหนดมาตรการเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมการรวมกลุ่มของบุคคล ดังนี้

การจัดกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มกระตุ้น ( เข็มที่ 3 ) เว้นแต่มีเหตุข้อห้ามทางการแพทย์ระบุว่าไม่สามารถรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มกระตุ้นได้  ส่วนการจัดกิจกรรมของภาคเอกชน ขอความร่วมมือพิจารณาคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยจะให้เข้าร่วมกิจกรรมได้เฉพาะผู้ที่แสดงหลักฐานว่าได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มกระตุ้น ( เข็มที่ 3 ) แล้วเท่านั้น เว้นแต่มีเหตุข้อห้ามทางการแพทย์ระบุว่าไม่สามารถรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มกระตุ้นได้ ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นแบบอย่างที่ดี และเพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมได้ใกล้เคียงกับปกติมากยิ่งขึ้น ตลอดถึงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนผ่านสู่ระยะหลังการระบาดใหญ่ ที่จะประกาศให้เป็นโรคติดต่อทั่วไป ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ครอบคลุมในแต่ละจังหวัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 อีกทั้งเห็นชอบให้สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดข้างต้น สามารถเปิดดำเนินการและให้บริการได้เมื่อมีความพร้อม โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค


แชร์ข่าวพะเยา