รพ.พะเยา อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน   ประจำปี 2565

แชร์ข่าวพะเยา

โรงพยาบาลพะเยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน   ประจำปี 2565

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นางพรรณี สุรินทร์ชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ   เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน   ประจำปี 2565 ให้กับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านศูนย์ปฐมภูมิ เทศบาลเวียง จังหวัดพะเยา จำนวน 90 คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านศูนย์ปฐมภูมิแม่ต๋ำ จังหวัดพะเยา จำนวน 90 คน และพระสงฆ์ สามเณร โรงเรียนราชคฤห์วิทยา วัคดราชคฤห์ จำนวน 90 รูป  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2565

วัตถุประสงค์เพื่อกระจายความรู้ สร้างความมั่นใจในการช่วยฟื้นคืนชีพให้แก่ประชาชน และพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลพะเยาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น จัดโดย กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ร่วมกับกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพะเยา  วิทยากร ว่าที่ รต.จิตเกษม ประสิทธิ์อยู่ศีล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานเสมือนจริง หากเกิดเหตุการณ์ก่อนจะมีชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน เข้าไปถึง และรับผู้ป่วยส่งรักษาในโรงพยาบาล ตลอดจนมีความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงานตามกระบวนการที่จะไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวผู้ป่วย ชุมชน สังคมต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา