ม.พะเยา สร้างนวัตกรรมชุมชนสู่สากล

แชร์ข่าวพะเยา

ม.พะเยา สร้างนวัตกรรมชุมชนสู่สากล ในการประชุม บทบาททางการทูตกับความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน อววน.

 ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอข้อมูลการนำนวัตกรรมไปส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่ และผลิตภัณฑ์ UP Product ภายใต้กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “บทบาททางการทูตกับความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน อววน.” กิจกรรมนี้ กระทรวง อว. ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการเปิดการประชุม และมีการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวง อว. และการนำเสนอนิทรรศการของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ โดยผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ประกอบไปด้วยผู้บริหารในสังกัดกระทรวง อว. เอกอัครราชทูต อัครราชทูตที่ปรึกษา เลขานุการทางการทูต เจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตฯ และผู้แทนจากหน่วยงานพันธมิตรกว่า 120 คน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


แชร์ข่าวพะเยา