โรงพยาบาลพะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นางวาสนา ธรรมโชติ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ พร้อม นางอรวรรณ สกุลลวัฒนะ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านกิจกรรมพิเศษ และคณะ ร่วมต้อนรับ นางสาวมธุรส  ตันติเวสส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นางสาวรัชนี แม้นโกศล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นางสาวพรเพ็ญ แจ่มกระจาย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบหมายจาก นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ เข้าศึกษาดูงานตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลพะเยา

ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธ   เพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการแพทย์สำหรับการอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธ ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย เป็นการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร  ทั้งนี้ทางคณะโรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ ได้มอบเครื่องใช้ อัฐบริขาร ไว้สำหรับพระสงฆ์ที่อาพาธในโรงพยาบาลพะเยา ณ ห้องประชุม3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา