ประเพณีปอยหลวงก่อนเข้าพรรษาคึกคัก

แชร์ข่าวพะเยา

     วัดสันปูเลย ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่บ้านสันปูเลย ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จัดประเพณีปอยหลวงแบบล้านนา เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม ในช่วงเทศกาลก่อนเข้าพรรษา โดยพระสงฆ์แต่ละวัด จนถึงชาวบ้านจะนำเครื่องไทยทาน หรือครัวตาน เข้าถวายกับวัดที่จัดงานปอยหลวงดังกล่าว ซึ่งถือเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวล้านนาที่เคยทำมาตั้งแต่อดีต

การขับซอที่บอกกล่าวถึงการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ ตลอดจนถึงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมแบบล้านนา เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของงานประเพณี “ปอยหลวง” ที่ทางวัดสันปูเลยร่วมกับชาวบ้าน ในพื้นที่หมู่บ้านสันปูเลยและหมู่บ้านใกล้เคียง ในพื้นที่ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามที่ในอดีต ที่เคยสืบทอดกันมาในช่วงก่อนเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งแต่ละวัดก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนกันจัดกิจกรรมปอยหลวงดังกล่าว โดยในปีนี้ได้มีพระสงฆ์แต่ละวัด รวมทั้งชาวบ้าน ในและต่างพื้นที่เดินทางมาเพื่อร่วมทำบุญ ตลอดจนนำเครื่องไทยทาน รวมทั้งครัวตานแบบล้านนาเข้าทำการถวาย ยังวัดที่ได้มีการจัดประเพณีปอยหลวงดังกล่าว นอกจากนั้นยังได้มีการจัดแสดงขับซอพื้นบ้าน ที่เป็นศิลปวัฒนธรรมของชาวล้านนา ที่นับวันจะเริ่มจางหายไป กลับนำมาแสดงและขับซอให้กับชาวบ้านที่มาร่วมงานได้รับฟังและรับชม รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมแบบชาวล้านนา เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในงานประเพณีปอยหลวงดังกล่าว ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีพระสงฆ์และชาวบ้านชาวบ้านจากหลายพื้นที่เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก

สำหรับประเพณีงานปอยหลวง ถือเป็นงานทำบุญเพื่อเฉลิมฉลองศาสนาสมบัติต่างๆเพื่อให้เกิดอานิสงส์แก่ตนเองและครอบครัว งานปอยหลวงถือเป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนา ซึ่งเป็นผลดีต่อสภาพทางสังคมหลายประการนับตั้งแต่ชาวบ้านได้มาร่วมทำบุญร่วมกันรวมทั้งจัดงานทำให้เกิดความสามัคคี นอกจากนั้นยังเป็นการสืบทอดประเพณีที่เคยปฏิบัติกันมาตั้งแต่บรรพชนไม่ให้สูญหายไป


แชร์ข่าวพะเยา