รพ.พะเยาทำพิธีเบิกเนตรพระพุทธมหาจักรพรรดิโรคนิรันตราย

แชร์ข่าวพะเยา

โรงพยาบาลพะเยา ทำพิธีเบิกเนตรพระพุทธมหาจักรพรรดิโรคนิรันตราย(หลวงพ่อสมปรารถนาทันใจ)ทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์เฉลิมศักดิ์ สุวิชัย นายแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลพะเยา ประธานฝ่ายฆราวาส เป็นประธานในพิธีเบิกเนตร(ไขต๋าพระเจ้า)พระพุทธมหาจักรพรรดิโรคนิรันตราย (หลวงพ่อสมปรารถนาทันใจ) พระพุทธรูปเจ้าพิมพ์จักรพรรดิทรงเครื่อง หน้าตัก 4 ศอก ปิดทองคำแท้ทั้งองค์ทรงเครื่องใหญ่มหาจักรพรรดิ พระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาวางคว่ำบนพระชานุ (เข่า)การสร้างพระพุทธรูปพระพุทธมหาจักรพรรดิ ยังเป็นการอัญเชิญพระบารมีของพระศรีอริยเมตไตรและพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ที่จะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตกาล

พระพุทธรูปทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิพระองค์นี้ เป็นพระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนปลาย ลักษณะพระพักตร์ค่อนข้างยาว พระขนงยกขึ้นสูง พระเนตรเหลือบต่ำ เปลือกพระเนตรหนา ตกแต่งด้วยแนวเส้นสลักเป็นเส้นคม ปลายพระเนตรยาว พระนาสิกเป็นสัน พระโอษฐ์บาง ทรงเครื่องราชาภรณ์เต็มที่ เรียกว่าทรงเครื่องใหญ่ สวมมงกุฎชัย กุณฑล กรองศอ สังวาล ทับทรวง พาหุรัด ปั้นเหน่ง และทองพระบาท ขอบจีวรตกแต่งแถวลายกระจัง ส่วนสบงประดับชายไหวและชายแครง ประทับนั่งขัดสมาธิราบแสดงปางมารวิชัย  จัดสร้างเพื่อให้พุทธานุสติเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวทางใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ป่วยและญาติเมื่อประสบกับความทุกข์กาย ทุกข์ใจ ให้ได้มากราบไหว้สวดมนต์ขอพร อานิสงส์แห่งบุญนี้ ประดุจดั่งบุญน้ำไหลไม่มีประมาณจนกว่ารูปลักษณ์นั้นจะสลายไป ร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ เพื่อให้เกิดเป็นมหาบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ ดลบันดาลให้เกิดความสงบร่มเย็น และดับเทียนชัยพุทธาภิเษก ถวายข้าวมธุปายาส 49 ก้อน โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยา ผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา