“เวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 46 

แชร์ข่าวพะเยา

        นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน “เวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 46 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา” และกิจกรรมตลาดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายประสพ เรียงเงินหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการ วัฒนธรรมจังหวัดในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือพร้อมเครือข่ายวัฒนธรรม และสื่อมวลชนเข้าร่วม ณ บริเวณลานเอนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยาและบริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

โดยงานดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2565 ภายในงานมีการจัดแสดงศิลปะวัฒนะธรรม การจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นของกินพื้นบ้านเมืองพะเยาและผลิตภัณฑ์สินค้าทางวัฒนธรรม (CPOT) ชิม ช้อปในตลาดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชมการสาธิตและการแสดงอาหารชาติพันธุ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์ รับฟังเพลงและดนตรีริมกว๊านพะเยา และไฮไลท์สำคัญคือการลงเรือประกอบพิธีเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา

นางยุพา กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้กำหนดนโยบายในการนำทุน ทางวัฒนธรรมมาเพิ่มคุณค่า และมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทยสู่สากล เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืน และมุ่งหวังที่จะขับเคลื่อนงานเทศกาลประเพณี โดยในปีนี้ วธ. ได้คัดเลือกงานเทศกาลประเพณี ที่มีความโดดเด่นในจังหวัดต่างๆ จำนวน 16 เทศกาล ประเพณี เพื่อส่งเสริมและยกระดับงานเทศกาลประเพณีของแต่ละท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับ “งานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลก” ถือเป็นประเพณีที่มีอัตลักษณ์อันโดดเด่น ด้านวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยา โดยเป็น 1 ใน 16 งานเทศกาลประเพณี ที่ได้รับการคัดเลือกในปีนี้ เพื่อนำมายกระดับ และพัฒนาให้มีความยิ่งใหญ่ และเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา ให้เป็นที่รู้จักในระดับชาติและนานาชาติต่อไป ขอขอบคุณจังหวัดพะเยา วัฒนธรรม จังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ และชาวจังหวัดพะเยาที่ได้ร่วมกันจัดงานครั้งนี้ด้วย นอกจากจะเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอดงานมิติศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เทศกาลประเพณีแล้วยังจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างงาน สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนได้อย่างแท้จริง     ทั้งนี้ จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนบน มีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่ยาวนาน นับเป็นจังหวัดที่ 72 ของประเทศไทย มีทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย และยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์สวยงาม ส่งผลให้ระดับความนิยมในการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาเพิ่มสูงขึ้น จังหวัดพะเยา เป็นดินแดนที่มีขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมสำคัญที่คนทั่วไปรู้จักคือ การนั่งเรือเวียนเทียนทางน้ำกลางกว้านพะเยาหนึ่งเดียวในโลก ณ วัดติโลกอาราม โดยเริ่มมีการเวียนเทียนครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2551 หลังจากได้มีการอัญเชิญหลวงพ่อศิลาพระพุทธรูปหินทรายไปประดิษฐาน ณ วัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา มีบทบาทภารกิจในการส่งเสริมการจัดงานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาของท้องถิ่น ตลอดจนการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่มีความสำคัญของจังหวัดพะเยา การจัดงาน “เวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 46 เนื่องวันอาสาฬหบูชา” และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณียนเทียนทางน้ำกลางกว๊าน หนึ่งเดียวในโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรม : ตลาดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 13 -15 กรกฎาคม 2565 ถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสานจนถึงปัจจุบัน


แชร์ข่าวพะเยา