พะเยา สภาองค์กรผู้บริโภครับฟังความคิดเห็นผู้บริโภค

แชร์ข่าวพะเยา

สภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยา จัดเวทีเสวนา รับฟังความคิดเห็นผู้บริโภค หลังพบว่าสถานการณ์ปัญหาของผู้บริโภคมีความรุนแรงมากขึ้น และการละเมิดสิทธิมักเกิดจากการไม่รู้สิทธิของผู้บริโภคเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากขาดการรับรู้ข้อมูล

สภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเวทีสาธารณะสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยาเพื่อรับฟังความเห็นของผู้บริโภคนายนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาให้เกียรติมาเป็นประธานในครั้งนี้นายต่วนกฤษ จันทนะ ประธานสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยากล่าวรายงาน ณ ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อ.เมือง จ.พะเยา
สภาองค์กรของผู้บริโภคจังหวัดพะเยาเกิดขึ้นโดยการรวมตัวขององค์กรผู้บริโภคที่ขึ้นทะเบียนและได้รับประกาศ อกผ.3จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน) จำนวน 21 องค์กร

เพื่อสร้างพลังความร่วมมือในการทำงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและได้มีการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคมาตลอดหลายปี ทั้งการให้ความรู้ให้คำปรึกษา รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนจำนวน 8 ด้าน ได้แก่ด้านการเงินและการธนาคาร ด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านขนส่งและยานพาหนะ ด้านสินค้าและบริการ ด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย ด้านสื่อสารและโทรคมนาคม ด้านบริการสาธารณะ ด้านบริการสุขภาพ

ภายหลังดำเนินงานพบว่าสถานการณ์ปัญหาของผู้บริโภคมีความรุนแรงมากขึ้น และการละเมิดสิทธิมักเกิดจากการไม่รู้สิทธิของผู้บริโภคเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากขาดการรับรู้ข้อมูล สภาองค์กรของผู้บริโภคจังหวัดพะเยาจึงได้จัดเวทีสาธารณะสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยาเพื่อรับฟังความเห็นของผู้บริโภคเพื่อรับฟังความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้บริโภคในจังหวัดพะเยา เพื่อการวางทิศทางขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดพะเยาในปีงบประมาณ 2566 ต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา