โรงพยาบาลพะเยา อบรมให้ความรู้และตรวจประเมินการพัฒนาคุณภาพงานโรคไตในเขตสุขภาพที่ 1

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ให้การต้อนรับ นายแพทย์พันธ์พงศ์ ตาเรืองศรี( ประธาน Service Plan สาขาไต เขตสุขภาพที่ 1) ผศ.แพทย์หญิงวรางคณา พิชัยงวงศ์ (อายุรแพทย์โรคไต โรงพยาบาลราชวิถีและเลขา Service Plan สาขาไต กรมการแพทย์) รศ.นายแพทย์สุรศักดิ์ กันชูเวสศิริ (นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย) และ คณะผู้ตรวจประเมินพัฒนาคุณภาพงานโรคไตในเขตสุขภาพ พร้อมด้วย แพทย์หญิงกัตติกา หาลือ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม และทีมสหสาขาวิชาชีพให้การต้อนรับ

ในการอบรมให้ความรู้และตรวจประเมินการพัฒนาคุณภาพงานโรคไตในเขตสุขภาพที่ 1 พร้อมนำเสนอข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของโรงพยาบาลและผลการดำเนินงานด้านโรคไตอุปสรรคปัญหาของโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา การวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาในเขตพื้นที่ พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานพร้อมให้คำแนะนำเสริมพลังให้หน่วยงาน ณ ห้องประชุม 1 อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้นโรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา