โรงพยาบาลพะเยา จัดประชุมวิชาการเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปีงบประมาณ 2565

แชร์ข่าวพะเยา

โรงพยาบาลพะเยา โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาโรคหลอดเลือดสมอง จังหวัดพะเยา จัดประชุมวิชาการเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2565 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริการและการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในเครือข่ายให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการพัฒนาสถานพยาบาลทุกระดับให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้ตามบริบทและขีดความสามารถ เสริมสร้างความสามัคคีในภาคีเครือข่าย มีความเข้มแข็งในองค์กรและพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จาก โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดพะเยา และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 30 คน โดย แพทย์หญิงสุนารี จันตา นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรมประธานคณะทำงานพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 2 อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้นโรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา