ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี

แชร์ข่าวพะเยา

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีสิ้นสุด 28 กุมภาพันธ์ 2565 ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราแม่วังช้าง

วันที่  20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายพงศธร ศรีชัย มอบหมาย ให้นางสาวกันตา  จันทนะเมธิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  4 อ.จุน พร้อมด้วยนางศิริออน  อ่อนทอง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีสิ้นสุด 28 กุมภาพันธ์ 2565 ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราแม่วังช้าง เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี การพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ตลอดจนพิจารณาแผนการดำเนินงาน ประมาณการรายรับ รายจ่ายและระเบียบวาระในเรื่องต่าง ๆ โดยได้แนะนำในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กลุ่มปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ณ ศาลาเอนกประสงค์ ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา