พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก

แชร์ข่าวพะเยา

     สำนักงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ร่วมกันรณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันและยุงลาย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกในพื้นที่ ขณะที่ข้อมูลไข้เลือดออกของสาธารณะสุขจังหวัดพะเยา พบว่าในรอบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 16 เดือนกรกฎาคม 2565  มีผู้ป่วยจำนวน 35 ราย โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองมีถึง 25 ราย และยังไม่มีมีผู้เสียชีวิต

     เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พร้อมอาสาสมัครสาธารณะสุข ในพื้นที่หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต้องนำเครื่องพ่นหมอกควัน เข้าทำการฉีดพ่นหมอกควันในพื้นที่รวมทั้งร่วม กำจัดลูกน้ำยุงลาย และแจกทรายอะเบท ให้กับชาวบ้าน เพื่อกำจัดยุงลาย ที่คาดเป็นสาเหตุของไข้เลือดออก เพื่อป้องกันปัญหาไข้เลือดออกและยุงลายแพร่ระบาด ขณะที่ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดพะเยา ระบุว่า ในปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 16 กรกฎาคม 2565  มีผู้ป่วยจำนวน 35 รายโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา มีถึง 25 ราย และยังไม่มีผู้เสียชีวิต 

     สำหรับพื้นที่จังหวัดพะเยา  ที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกมี จำนวน 5 อำเภอ และพบสูงสุด ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา 25 ราย อำเภอปง 4 ราย  อำเภอดอกคำใต้  3 อำเภอจุน 2 ราย อำเภอภูซาง 1 ราย ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้จัดทำโครงการจิตอาสาปราบยุงลายด้วยความร่วมมือ ราษฎร์-รัฐท้องถิ่น ท้องที่ และชุมชน จังหวัดพะเยา โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้ ขอความร่วมมือประชาชนทุกครัวเรือน    ต้องช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย ด้วยการใช้มาตรการ ” 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ” ได้แก่ เก็บบ้าน ให้โล่ง อากาศปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก เก็บขยะ เศษภาชนะต่างๆไม่ให้เป็นแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และเก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะให้มิดชิด เช่น โอ่ง ไห ขวดถัง เป็นต้น ไม่ให้ยุงลายวางไข่ ต้องทำอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ให้ทุกครัวเรือนสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านตนเอง ทุกสัปดาห์ อาสาสมัครสาธารณสุขและจิตอาสาปราบยุลายสุ่มสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนทุกสัปดาห์ และให้ความรู้ สร้างความตระหนักในการป้องกันควบคุมโรคในชุมชน หากพบผู้ป่วยรายใหม่ในหมู่บ้านหรือชุมชน ต้องเร่งดำเนินการควบคุมโรคในรัศมี 100 เมตร รอบบ้านผู้ป่วย ทั้งนี้เพื่อป้องกัน 3 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลายและ โรคติดเชื้อไวรัสชิกา


แชร์ข่าวพะเยา