ต้อนรับ นายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา

แชร์ข่าวพะเยา

โรงพยาบาลพะเยา และหน่วยงานในสังกัดสาธารณสุขพะเยา ร่วมต้อนรับ นายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา และคณะในการศึกษาดูงานพื้นที่จังหวัดพะเยา

ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา  นายแพทย์เจตน์  ศิรธรานนท์  ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา พร้อมคณะ ได้มาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดพะเยาเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคด้านสาธารณสุขของพื้นที่จังหวัดพะเยา โดย

โดยมี นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา แพทย์หญิงลดาวรรณ  หาญไพโรจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ พร้อมคณะผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลพะเยา และผู้แทนสาธารณสุขอำเภอ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้การต้อนรับ โดยมี นายแพทย์สมภพ เมืองชื่น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นำเสนอการดำเนินงานตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์สาธารณสุขที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ของจังหวัดพะเยา และ สถานการณ์ความพร้อมและแนวโน้มการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดพะเยาไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ นายแพทย์อนันต์  มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา นำเสนอการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา พร้อมแลกเปลี่ยนการความเห็นกับคณะผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ร่วมประชุมทั้ง on site  และ On line ในประเด็นดังกล่าว


แชร์ข่าวพะเยา