ประมงอาสาพาปลากลับบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ ร.10

แชร์ข่าวพะเยา

     กรมประมงปล่อยพันธ์ปลา พร้อมมอบพันธุ์ปลา ตาม“โครงการประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้าน จากโขงสู่กว๊านพะเยา” เพื่อเป็นการเพิ่มพันธ์ปลา นอกจากนั้นยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ โดยมีการมอบพันธ์ปลาให้กับชาวบ้านและปล่อยปลา กว่า 9,000,000 ตัว ลงสู่กว๊านพะเยา

นายบัญชา  สุขแก้ว  รองอธิบดีกรมประมง  พร้อมคณะผู้บริหารกรมประมง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ ในพื้นที่ 5 ตำบล ฝั่งทิศตะวันตกกว๊านพะเยา ตลอดจนถึงชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต่างเดินทางเข้ารับมอบพันธ์ปลา และปล่อยปลาลงสู่กว๊านพะเยา บริเวณท่าเรือในพื้นที่ชุมชนบ้านสาง อำเภอเมือง ตาม “โครงการประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้านจากโขงสู่กว๊านพะเยา”

     โดยได้ทำการมอบพันธุ์ปลาให้ชุมชน และปล่อยปลา กว่า 9,000,000 ตัว ลงสู่กว๊านพะเยา  สำหรับการปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ถิ่นตนให้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำหรับชุมชน และปล่อยพันธุ์ จำนวนดังกล่าว เพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์และคงความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่กว๊านพะเยา รวมทั้งเป็นการเพิ่มผลผลิตประชากรรุ่นใหม่ในแหล่งต้นน้ำ  นอกจากนั้เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2565

แชร์ข่าวพะเยา