ระดมความคิดเห็นของสื่อท้องถิ่น

แชร์ข่าวพะเยา

    เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา เชิญสื่อฯพะเยา ตั้งวงสนทนาระดมความคิดเห็นของสื่อท้องถิ่นกับการสนับสนุนภาคประชาสังคมระดับจังหวัดในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มประชากรเฉพาะ

      ที่ห้องประชุมศูนย์รวมน้ำใจธนาคารหมู่บ้าน ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ได้มีการจัดกิจกรรมตั้งวงสนทนากลไกภาคประชาสังคมจังหวัด ร่วมกับสื่อท้องถิ่นจังหวัดพะเยา เพื่อระดมความคิดเห็นเรื่องการมีส่วนร่วมของสื่อท้องถิ่นกับการสนับสนุนภาคประชาสังคมระดับจังหวัด ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มประชากรเฉพาะ

นางมุกดา อินต๊ะสารนายกสมาคมเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา กล่าวว่า ปัจจุบันนี้สมาคมสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา ได้จดแจ้งเป็นสมาคมเพื่อเป็นศูนย์ประสานการทำงานของเครือข่ายที่มีการทำงานแบบเชื่อมโยงเป็นขบวนองค์กรชุมชน กว่า 20 เครือข่าย เช่น สภาองค์กรชุมชน, เครือข่ายสวัสดิการตำบล เป็นต้น และที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมชัดเจนหลายด้าน ตามวาระหลัก 5 ด้าน ได้แก่ 1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. เกษตรปลอดภัยสู่อาหารปลอดภัย 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสกลุ่มผู้เปราะบางของสังคม 4. พัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนสู่ความมั่นคง 5.บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ โดยแต่ละปีจะมีการพัฒนาประเด็นขับเคลื่อนผ่านเวทีสมัชชาเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความคิดเห็นของประชาชนเครือข่ายต่างๆ

สำหรับการจัดเวทีในวันนี้ มีการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสื่อ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและวางแผนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้เข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ให้ถูกต้อง ทั่วถึง และเกิดการมีส่วนร่วม อีกทั้งเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตามเป้าประสงค์ “คนพะเยาอยู่เย็นเป็นสุข” ต่อไป

อย่างไรก็ตามภายหลังการจัดประชุมได้ข้อสรุปดังนี้ 

1.การกำหนดเป้าหมายร่วม คือการสร้างสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นศูนย์กลางการเก็บรวบรวมฐานข้อมูลเรื่องราวของคนพะเยา , ผู้ชม/ผู้เปิดรับสื่อ จะต้องเป็นคนกำหนดนโยบาย และทำอย่างไรให้คนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้มากที่สุด

2.กำหนดข้อเสนอ ได้แก่ เรื่องของการสื่อสารสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชน ความเดือดร้อนหรือผลกระทบ ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินนโยบายสาธารณะ ,ควรมีช่องทางการสื่อสารในชุมชน เช่น ทีวีชุมชน และ/หรือ Facebook Fanpage , การสร้างนักสื่อสารระดับชุมชน โดยเน้นคนในชุมชน/เยาวชน ,สร้างเครือข่ายสื่อระดับจังหวัด และควรกำหนดแผนการสื่อสารไว้ในแผน/กิจกรรมโครงการ 

ส่วนข้อเสนอต่อต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดหาเครื่องมือผลิตสื่อ/จัดทำสื่อ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรือสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)


แชร์ข่าวพะเยา