สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด จัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี 2566-2570

แชร์ข่าวพะเยา

นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี 2566-2570”  จัดโดย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด

วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ ปี 2566-2570 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดำเนินการ คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการและประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 23 กลุ่ม พร้อมชมวีดิทัศน์ นำเสนอผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด


แชร์ข่าวพะเยา