อบรม“ส่องกล้องและผ่าตัดส่องกล้องสัญจร” มะเร็งทางเดินอาหาร

แชร์ข่าวพะเยา

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับโรงพยาบาลพะเยาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ส่องกล้องและผ่าตัดส่องกล้องสัญจร” มะเร็งทางเดินอาหาร

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่องกล้องและผ่าตัดส่องกล้องสัญจรมะเร็งทางเดินอาหาร” จัดโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา โดยการนำของแพทย์หญิงหทัยวรรณ ม่วงตาด หัวหน้าศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ วัตถุประสงค์เพื่อให้ศัลยแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน พยาบาลห้องส่องกล้อง พยาบาลห้องผ่าตัดและบุคลากรทางการแพทย์ ในพื้นที่เขตบริการสุขภาพมีความรู้ ความเข้าใจ และเชี่ยวชาญในการส่องกล้องและผ่าตัดส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ บรรยายวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และทีมวิทยากรจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ Work shop เทคนิคการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนปลาย และ ท่อน้ำดี

ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ศัลยแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน พยาบาลห้องส่องกล้อง พยาบาลห้องผ่าตัดและบุคลากรทางการแพทย์ ในพื้นที่เครือข่ายของโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา จำนวน 60 คน ซึ่งจัดการอบรมเป็นเวลา2 วัน ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา