ทสจ.เผาถ่านสร้างพลังงาน ลดภาวะไฟป่าหมอกควัน 

แชร์ข่าวพะเยา

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพะเยา ขับเคลื่อนการลดภาวะหมอกควันและไฟป่าโดยส่งเสริมให้นำเศษวัสดุเหลือใช้ ใบไม้ มาแปรรูปในการเผาถ่านแบบไบโอชา เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงตลอดจนถึงเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ รวมทั้งใช้เป็นปุ๋ยเพื่อบำรุงดิน นอกจากนั้นยังเป็นการลดภาวะในเรื่องของไฟป่าและหมอกควันที่มักจะเกิดขึ้นในพื้นที่เป็นประจำ

        นายเจษฎา เงินทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพะเยา และนายปริญญาโสภิตภิญโญ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ต้องร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา เข้าทำการเก็บเศษกิ่งไม้ใบไม้เพื่อนำไปแปรรูปด้วยการเผาถ่านในระบบไบโอชา เพื่อเป็นการลดปัญหาเศษวัชพืชหรือใบไม้ ที่เป็นเชื้อเพลิงสะสม ที่ก่อให้เกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา จึงได้มีการรณรงค์ที่จะนำเศษวัชพืชใบไม้ตลอดจนถึงกิ่งไม้ต่างๆนำมาทำการเผาถ่าน เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง และพลังงานในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ ทั้งรถจักรยานยนต์เครื่องสูบน้ำ และเครื่องยนต์อื่นๆตลอดจนถึงการใช้ถ่านเป็นปุ๋ยเพื่อบำรุงดิน

      โดยนายปริญญา โสภิตภิญโญ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ระบุว่า จากสภาพปัญหาในพื้นที่ของภาคเหนือตอนบน มักจะมีการเกิดสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี โดยในช่วงฤดูแล้งสภาพของเศษวัชพืชต่างๆตลอด จนถึงเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นมีจำนวนมาก ดังนั้นทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้หาวิธีการที่จะทำการรณรงค์ให้กับชุมชนในพื้นที่ต่างๆได้ร่วมกันกำจัดเศษวัชพืชและใบไม้กิ่งไม้ดังกล่าว โดยการนำมาเผาถ่านซึ่งจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งการใช้เป็นเชื้อเพลิง ตลอดจนถึงการใช้เป็นพลังงานที่สามารถใช้กับเครื่องยนต์ได้หลากหลายชนิด ซึ่งการใช้ถ่านดังกล่าวนำมาผ่านกระบวนการให้เป็นก๊าซและใช้ในเครื่องยนต์ ทั้งจักรยานยนต์ เครื่องสูบน้ำ ซึ่งสามารถใช้ได้จริง และต่อไปจะนำไปขยายผลให้กับชุมชนได้มีการใช้พลังงานในลักษณะดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันทางสำนักงานสามารถที่จะนำถ่านดังกล่าวมาใช้ในรูปของพลังงานได้แล้ว นอกจากนั้นการที่ได้ถ่านดังกล่าวนั้นยังจะสามารถใช้เป็นประโยชน์ให้กับการบำรุงดินได้ด้วย ซึ่งต่อไปจำทำการขยายผลสู่ทุกพื้นที่ หากมีการขยายผลไปในแต่ละพื้นที่ได้ ปัญหาเรื่องสถานการณ์ไฟป่ารวมทั้งปัญหาหมอกควันหรือค่า PM 2.5 ก็จะมีสถานการณ์ที่ลดลง นอกจากนั้นยังส่งผลดีให้กับสภาพสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการเผาถ่านลักษณะดังกล่าวนั้นจะมีผลต่อสถานการณ์หมอกควันน้อยมาก


แชร์ข่าวพะเยา