สร้างฝายชะลอน้ำกันแล้งน้ำท่วม

แชร์ข่าวพะเยา

      องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ จังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม “พลังชุมชนรักษ์ป่าต้นน้ำสู่สายธารกว๊านพะเยา”

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ ร่วมกับเครือข่ายชุมชนศูนย์บริหารจัดการน้ำตำบลแม่นาเรือ วนอุทยานร่องคำหลวง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ จัดโครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ภายใต้กิจกรรม “พลังชุมชนรักษ์ป่าต้นน้ำสู่สายธารกว๊านพะเยา” ณ วนอุทยานร่องคำหลวง อ่างเก็บน้ำห้วยโซ้ ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมี ว่าที่ร้อยตรีกรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการฯ

         นางสาวทัศนันท์ ใจบุญ นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาด้านทรัพยากรน้ำ และการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย จะทำให้มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในแต่ละวันในอนาคต จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่าย จะต้องมีความตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ ดังนั้น เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ จึงได้ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งทรัพยากรป่าไม้ และแหล่งอาหารตารมธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และยังเป็นการสร้าความร่วมมือ ร่วมใจ ในเครือข่ายศูนย์บริหารจัดการน้ำตำบลแม่นาเรือและภาคส่วนต่างๆ ในการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน


แชร์ข่าวพะเยา