เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ปี 2565  เพื่ออนุมัติงบการเงิน

แชร์ข่าวพะเยา

เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ปี 2565  เพื่ออนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดทางบัญชี ณ วันที่  31 ธันวาคม 2550 – 2564

วันที่ 16  สิงหาคม  2565  นายพงศธร  ศรีชัย สหกรณ์จังหวัดพะเยา  พร้อมด้วยนางสาวสุนทรี อริยะ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองพะเยา แม่ใจ)  นางรัญฌิตา  สุพรรณทอง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา  เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ปี 2565  เพื่ออนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดทางบัญชีณ วันที่  31 ธันวาคม 2550 – 2564   จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี รวม 15  ปีทางบัญชีสหกรณ์     ขอแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์  และวาระอื่น ๆ  ของสหกรณ์เดินรถเมืองพะเยา จำกัด ณ  ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด  ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา