รพ.พะเยาตรวจประเมินตัวรถยนต์และอุปกรณ์กู้ชีพประจำรถ EMS

แชร์ข่าวพะเยา

โรงพยาบาลพะเยา จัดโครงการตรวจประเมินตัวรถยนต์และอุปกรณ์กู้ชีพประจำรถ EMS โรงพยาบาลพะเยาและเครือข่าย ประจำปี 2565

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์พงศกร พจนาสุคนธ์ นายแพทย์ชำนาญการ เป็นประธานเปิดโครงการ “ตรวจประเมินตัวรถยนต์และอุปกรณ์กู้ชีพประจำรถ EMS โรงพยาบาลพะเยาและเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 จัดโดย กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลพะเยาวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อตรวจประเมินมาตรฐานและรับรองคุณภาพของรถยนต์และอุปกรณ์กู้ชีพประจำรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรถกู้ชีพ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในเขตพื้นที่

โรงพยาบาลพะเยาและเครือข่าย กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลพะเยา และเครือข่ายอำเภอเมืองพะเยา เครือข่ายภูกามยาว จำนวน 150 คน ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 วิทยากร จากกลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลพะเยา และทีมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นผู้ร่วมประเมินตรวจสอบรถยนต์และอุปกรณ์กู้ชีพประจำรถ กล่าวรายงานโดย นางพรรณี สุรินทชัย  พยาบาลวิชาชีพขำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกและจุดจอดรถโรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา