บ.ยูโรเปี้ยน สแนค ฟู้ด จำกัด มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร. สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมรับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตู้เตรียมผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อชนิดความดันลบ รุ่น Isoseal 48 จำนวน ๑ เครื่อง ผ่านความอนุเคราะห์จากคุณพรชัย เวชากร ประธานกรรมการ บริษัท ยูโรเปี้ยน สแนค ฟู้ด จำกัด ในการสนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้ โดยมี คุณเสาวลักษณ์ ศรีไพโรจน์ธิกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูโรเปี้ยน สแนค ฟู้ด จำกัด เป็นผู้แทนส่งมอบ และพระเดชพระคุณท่าน พระครูพิศิษฏ์สรการ เจ้าอาวาสวัดป่าพระอุบาลี ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และร่วมกันตัดริบบิ้นส่งมอบตู้เตรียมผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อชนิดความดันลบ รุ่น Isoseal 48 ด้วย

ปราศจากเชื้อชนิดความดันลบ รุ่น Isoseal 48 ด้วย

           มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตระหนักถึงการให้บริการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานและครอบคลุม การรักษาโรคต่าง ๆ และการจัดการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติทางด้านวิชาชีพ จึงได้มอบหมายให้ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และการปรับปรุงห้องผสมยาเคมีบำบัด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่และปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ รวมถึงตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างครบวงจร พัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ในภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนด รองรับการให้บริการรักษาพยาบาล ด้านการแพทย์เฉพาะทางของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ อีกทั้งจัดหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการให้บริการรักษาพยาบาล และใช้สำหรับการจัดการเรียน การสอน และฝึกปฏิบัติงานด้านวิชาชีพของนิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เกิดประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษา

                 ทั้งนี้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและขีดความสามารถของมหาวิทยาลัย ให้สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนนิสิตสาขาวิชาแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขาวิชา และบริการรักษาพยาบาล โรคเฉพาะทางและโรคทั่วไป อีกทั้งเป็นแหล่งวิจัย สร้างองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในมหาวิทยาลัย และในเขตพื้นที่ให้บริการ เพื่อประโยชน์ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และพร้อมให้บริการการรักษาแก่ประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบนอีกด้วย


แชร์ข่าวพะเยา