โรงพยาบาลพะเยา ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 8/2565 

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 8/2565 ก่อนเข้าวาระการประชุม มีการไหว้พระสวดมนต์ และประธานแจ้งที่ประชุมรับทราบ 

1..กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2561-2580 เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย ซึ่งจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” เน้นการให้บริการประชาชนที่ดี มีคุณภาพ เพราะเมื่อประชาชนมีสุขภาพที่ดีแล้ว จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐ “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง ทำให้เศรษฐกิจประเทศแข็งแรง”

2.การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาใช้ควบคู่กับการให้บริการด้านสาธารณสุข เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและความรวดเร็วในการให้บริการ โดยให้แต่ละแผนกนำระบบอีมาใช้ในการปฏิบัติงาน

3.ฝ่ายบุคคลเริ่มใช้ระบบโปรแกรมใบลาออนไลน์ของเจ้าหน้าที่ เพื่อความแม่นยำในการนับวันลาของเจ้าหน้าที่เริ่ม 1 ตุลาคม 2565 นี้

4.การสื่อสารแสดงความคิดเห็นถึงผู้อำนวยการโดยตรงนั้น ขอให้พนักงานสายปฏิบัติการ แสดงความคิดเห็นส่งตรงถึงผู้อำนวยการโดยตรง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร พัฒนาพนักงาน และเพิ่มความก้าวหน้า ความมั่นคงในอาชีพ

5.ให้ทุกแผนกทำงานเชิงรุก เข้าถึงความต้องการของผู้รับบริการให้มากขึ้น

การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในกลุ่มเสี่ยง 608 ต้องดำเนินการตลอด หากติดเชื้ออาจมีอาการรุนแรงและเสี่ยงที่จะเสียชีวิตสูง จึงจำเป็นต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 โดยเร็ว  โควิด 19 ได้เข้าสู่โรคประจำถิ่น แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่พบโรคอีก ยังคงมีผู้ป่วยมารับยาอย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันการติดเชื้อ ยังคงมาตรการส่วนบุคคล ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง งดรับประทานอาหารร่วมกัน หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด จะช่วยป้องกันโควิด 19 ได้ทุกสายพันธุ์ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ยังคงมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา