ม.พะเยา เจ้าภาพงานประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 (NCCE27)

แชร์ข่าวพะเยา

ม.พะเยา เจ้าภาพงานประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 (NCCE27) ภายใต้แนวคิด “วิศวกรรมโยธาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 (The 27th National Convention on Civil Engineering) โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้ ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย จังหวัดเชียงราย และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมโยธาและสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

     นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร. ธเนศ วีระศิริ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และบูรณาการองค์ความรู้ในด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อพัฒนาประเทศ โดยมีรากฐานจากความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน เมื่อรากฐานการพัฒนาทางวิศวกรรมโยธาระดับชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาระดับประเทศก็จะเข้มแข็งด้วยเช่นกัน

จากนั้น นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้เกียรติมอบโล่ให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้

       ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

รองศาสตราจารย์ ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ กล่าวว่า ยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมโยธา ที่สามารถพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภาควิศวกรรมโยธาในอนาคต ผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ และนำแนวคิดที่ได้ ไปประยุกต์เพื่อการพัฒนาในภาควิศวกรรมโยธาและร่วมเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนภาควิศวกรรมโยธาให้เกิดการพัฒนาเท่าทันโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ กล่าวรายงานถึงการจัดการประชุมครั้งนี้ว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอข้อมูลและผลงานทางด้านวิศวกรรมโยธาให้กับนักวิชาการ นักวิจัย วิศวกร นิสิตนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมไปถึงประชาชนผู้สนใจ ได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ รวมถึงประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรม และเป็นช่องทางในการต่อยอดนวัตกรรม งานวิจัย และประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรม รวมทั้งการนำผลงานวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงอย่างไร้ขีดจำกัดให้กิดประโยชน์ในภาพรวม ที่สนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ในท้ายที่สุด ผลได้จากการประชุมนี้จะช่วยสนับสนุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมของประเทศ รวมทั้งพัฒนางานวิชาการทางด้านวิศวกรรมอย่างยั่งยืน การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 มีผู้เข้าร่วมแสดงผลงานกว่า 340 ผลงาน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม เดอะ เฮอริเทจ เชียงราย

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยพะเยา มีวิสัยทัศน์ มหาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากลอย่างยั่งยืน ปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 12 แล้วที่มหาวิทยาลัยมีความพร้อมทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์ ครอบคลุมครบทุกด้าน สิ่งเหล่านี้คือความพร้อมที่เราตั้งใจว่าเราเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่นำมาเพื่อความเข้มแข็งสู่ชุมชน ไม่ว่าจะด้านวิชาการที่เราต้องการจะเสริมสร้างกำลังคนให้มีความรู้ Lifelong Learning ให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะ Upskill Reskill

   วิศวกรรมโยธาเป็นศาสตร์สาขาหนึ่งทางด้านวิศวกรรมหลักที่จำเป็นต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ องค์ความรู้และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตามการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั้นการพัฒนาทางด้านวิศวกรรมโยธาจึงเปรียบเสมือน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ของประชากรทั้งประเทศ การจัดการประชุมในครั้งนี้ ภายใต้แนวคิด “วิศวกรรมโยธา เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” นับเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนารากฐานของประเทศให้มั่นคง บนพื้นฐานแห่งคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับโลกได้

     บรรยากาศภายในงานเป็นการนำเสนอข้อมูลและผลงานทางด้านวิศวกรรมโยธา และการจัดนิทรรศการความก้าวหน้าด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีทางวิศวกรรมโยธาจากหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านวิชาชีพ การถ่ายโอนเทคโนโลยี และรับรู้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ดังกล่าว

โดยมีหัวข้อการประชุม อาทิวิศวกรรมโยธาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Civil Engineering for Community Empowerment: CE2) วิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering: STR)

วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง (Construction Material Engineering: MAT) วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง (Construction Engineering and Management: CEM) วิศวกรรมปฐพี (Geotechnical Engineering: GTE) วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์ (Intelligent Transportation, Traffic and LogisticsEngineering: TRL) วิศวกรรมแหล่งน้ำ (Water Resource Engineering: WRE) วิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Survey and Geographic Information System Engineering:SGI) วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environmental and Energy Engineering: ENV) วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Engineering: INF)

วิศวกรรมโยธากับการศึกษา (Civil Engineering and Education: CEE) วิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ (Defense Engineering and Technology: DET) การประยุกต์ใช้ BIM สำหรับงานวิศวกรรมโยธา (BIM for Civil Engineering: BIM)

กำหนดการภาพรวมของงานประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 สามารถดูกำหนดการได้ที่

http://www.ncce27.up.ac.th/ContentRead?C=allschedule


แชร์ข่าวพะเยา