พิธีรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565

แชร์ข่าวพะเยา

  ชุมชนวัดราชคฤห์จัดพิธีรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565  

      ชุมชนวัดราชคฤห์ ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยาจัดขบวนกิจกรรม เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง และรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565  เพื่อนำเงินกองทุนพระราชทาน ไปเป็นทุนระดมเงินกองทุนให้เพิ่มมากขึ้น และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยในปัญหายาเสพติดของประชาชน และใช้แนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดิน ลดสถานการณ์ปัญหายาเสพติด สร้างความเข้มแข็งพลังแผ่นดิน ภายใต้แนวคิด 90 พรรษา แม่ของแผ่นดิน “ร้อยความรัก รวมดวงใจ ประชาไทยร่มเย็น” เพื่อเป็นเครื่องมือ ให้กับชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีความรู้ ความเข้าใจ และ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบทบาทหน้าที่ ภารกิจ และการใช้จ่ายเงิน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

โดยมีนางจามจุรี สุนรินทร์ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน นายนครสรรพานิช ที่ปรึกษาฯ นายธนรัตน์ ปิงเมือง ประธานชุมชนวัดราชคฤห์ คณะกรรมการและสมาชิกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินของชุมชน วัดราชคฤห์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ พระวิหารวัดราชคฤห์

     โดยได้จัดขบวนรถแห่พระฉายาลักษณ์พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวงเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินผ่านจุดหน้าตลาดสดอาเขตรอบเมืองจนไปถึงที่วัดวัดราชคฤห์พร้อมจัดพิธีทางสงฆ์เพื่อเป็นสิริมงคลในพระวิหารวัดราชคฤห์ ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา