อบจ.พะเยาร่วมกับ นิติศาสตร์ ม.พะเยา ทำ MOU เพื่อการบูรณาการความรู้ทางกฎหมาย

แชร์ข่าวพะเยา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วย การบริการทางวิชาการบูรณาการความรู้ทางกฎหมาย เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดพะเยา ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา (คณะนิติศาสตร์) และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมศาลจำลองคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ที่คณะคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วย การบริการทางวิชาการ บูรณาการความรู้ทางกฎหมาย เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจากนายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายธวัธ สุทธวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะผู้บริหาร รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ และ ร่วมลงนาม MOU ดังกล่าว

  ความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยพะเยากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดพะเยา โดยการเสริมสร้างให้ประชาชนเข้าถึงการบริการในกระบวนการยุติธรรม สร้างความเป็นธรรมในสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ อีกทั้งเป็นการประสานความร่วมมือเพื่อส่งเสริมกลไกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน อันจะก่อให้เกิดการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดพะเยา

นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยามาทำข้อตกลงกับมหาวืทยลัยพะเยาคณะนิติศาสตร์เรื่องของระเบียบกฎหมายต่างๆที่จะขับเคลื่อนจังหวัดพะเยาซึ่งผู้บริหารมีแนวคิดที่จะทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยาจะสังเกตที่ผ่านมาข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาและหลายๆที่เจอปัญหาเรื่องมีคดีความ ปปช. สตง.เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดพะเยาเป็นรูปธรรมมาขึ้น สร้างขวัญกลังใจเชื่อหมั้นให้กับข้าราชการของจังหวัดพะเยา วันนี้มาทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับคณะนิติศาสตร์ ซึ่งอนาคตข้างหน้าบุคลากรคณะนิติศาตร์เข้าไปให้ความรู้ในเรื่องของกฎหมายให้กับผู้บริหาร ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เชื่อว่าอนาคตในการทำงาน เจ้าหน้าที่ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะเป็นการทำงานที่ถูกต้อง มั่นคงมากขึ้น เพื่อให้ภาษี ที่ดิน  งบประมาณของพี่น้องมาใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดถูกต้องกฎหมายทุกอย่าง

สัมภาษณ์ นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา